Nov 22 2016

Setting up Logstash 1.4.2 to forward Nginx logs to Elasticsearch